Mark 1 & 2. Jesus’ authority

Mark 1 & 2. Jesus’ Authority. Geoff Milton